เครื่องแต่งตัวพระ
        คือ เครื่องแต่งกายของผู้แสดงหรือผู้รำที่แสดงเป็นผู้ชาย ประกอบด้วยส่วนประกอบของเครื่องแต่งกาย ดังภาพ

ช่างรำ-เครื่องแต่งตัวพระ