หม่อมครูนุ่ม นวรัตน์ ณ อยุธยา

หม่อมครูนุ่ม เป็นหม่อมในพระเจ้าราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นสถิตธำรงสวัสดิ์ เป็นนางละครในเจ้าคุณจอมมารดาเอม ในรัชกาลที่ 5 หม่อมครูนุ่มเป็นผู้วางรากฐาน และเป็นผู้ถ่ายทอดท่ารำละคร “ตัวนาง” ทั้งหมดของคณะละครวังสวนกุหลาบ ท่ารำเฉพาะบทบาท และท่ารำเพลงหน้าพาทย์ที่สำคัญของตัวละครนางเอก และนางรอง วิชาความรู้จาก หม่อมครูนุ่ม นวรัตน์ ณ อยุธยา ที่ตกทอดมาถึงคนไทย และหลักสูตรการเรียนการสอนวิทยาลัยนาฏศิลป 12 แห่งทั่วประเทศ มีดังนี้
1. รำเชิดฉิ่งของตัวนาง อาทิ นางเบญกาย นางเมขลา (เรื่อง รามเกียรติ์) นางศุภลักษณ์
(เรื่อง อุณรุฑ) ฯ
2. ท่ารำเพลงหน้าพาทย์สำคัญๆ ของตัวละครนาง เช่น เพลงโลม เพลงตระนอน เพลงตระนิมิต
เพลงตะบองกันกัน ฯ ล ฯ
3. ท่ารำกริชดรสา (เรื่อง อิเหนา)
4. ท่ารำบุษบาชมศาล (เรื่อง อิเหนา)
5. ท่ารำชุดศุภลักาณ์วาดรูป (เรื่อง อุณรุฑ)
6. ท่ารำชุดศุภลักษณ์อุ้มสม (เรื่อง อุณรุฑ)
7. รำฝรั่งคู่ (ตัวละครนาง)
8. ท่ารำฉุยฉายชุดต่างๆ ที่เป็นบทบาทของตัวละครนาง เช่น ฉุยฉายเบญกาย ฉุยฉายยอพระกลิ่น
ฉุยฉายกิ่งไม้เงินทอง ฉุยฉายวันทอง ฉุยฉายศูรปนขา วิยะดาทรงเครื่อง รจนาเลือกคู่ ฯลฯ
9. บทบาทของตัวละครนางในเรื่องต่างๆ นางมะเดหวี นางดรสา (เรื่อง อิเหนา)
นางศุภลักษณ์ (เรื่อง อุณรุฑ) นางมณฑา นางจันทร์ (เรื่อง สังข์ทอง) นางเกสรสุมณฑา
(เรื่องสังข์ศิลป์ชัย) นางเฒ่าทัศประสาท นางคันธมาลี (เรื่อง คาวี) นางวารี นางสุวรรณมาลี
(เรื่อง พระอภัยมณี) นางออยเงาะ (เรื่อง เงาะป่า)