More About Me...

เว็บช่างรำเป็นเว็บที่รวบรวมองค์ความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของนาฏศิลป์ไทย การแสดงพื้นเมืองของแต่ละภูมิภาค ซึ่งเป็นการแสดงที่มีเอกลักษณ์ บ่งบอกถึงความเป็นไทยได้อย่างชัดเจน เราในฐานะเยาวชนรุ่นหลัง จึงขอเป็นส่วนหนึ่งที่ร่วมสืบสานและเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมไทย ให้คงอยู่คู่ประเทศสยามตราบนานเท่านาน

My Service...

เว็บช่างรำรับงานแสดงนาฎศิลป์ไทยในงานพิธี รับจัดการแสดง ออกแบบการแสดง รำไทยทุกชนิด รำแก้บน โขน ละคร รับแสดงนาฏศิลป์ไทยสี่ภาค ไทยประยุกต์ รับงานดนตรี วงโปงลาง รับทำผมแต่งหน้าและจัดหาชุดไทยและชุดละครต่างๆให้เช่าชุดรำไทย ชุดไทย ราคาถูก

โขนกลางแปลง

โขนกลางแปลง

เป็นการแสดงโขนในยุคแรกแสดงบนพื้นดินกลางสนามหญ้า ไม่ต้องสร้างโรงเล่น มีการแสดงในสมัยอยุธยาหลายครั้ง เพราะการแสดงโขนกลางแปลงเป็นโขนแบบแรกที่เกิดขึ้น นิยมแสดงแต่การยกทัพและรบกันระหว่างฝ่ายพระรามและฝ่ายทศกัณฐ์ โดยใช้ผู้แสดงเป็นพลยักษ์ และพลลิงจำนวนมาก ปี่พาทย์ที่บรรเลงประกอบการแสดงในสมัยกรุงศรีอยุธยามีเพียงวงที่เรียกว่า เครื่องห้า ต่อมาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์เพิ่มวงปี่พาทย์ให้มีสองวงเป็นอย่างน้อย ปลูกเป็นร้านยกขึ้นตั้งวงปี่พาทย์ เพื่อให้ผู้บรรเลงเห็นตัวโขนได้ในระยะไกล และมีความเป็นไปได้ว่าวงปี่พาทย์ที่บรรเลงประกอบการแสดงโขนกลางแปลงในอดีตน่าจะมีมากกว่าสองวง เมื่อตัวโขนเข้าไปใกล้วงไหนวงนั้นก็จะบรรเลง ส่วนการดำเนินเรื่องใช้เพียงการพากย์ เจรจาเท่านั้น ไม่มีการขับร้อง

Leave a Reply

*

RECENTPOSTS

MYARTICLE

MYARCHIVE

RECENT READERS.


These are the cool and trendy people that reads my web!