เครื่องแต่งตัวลิง

         คือ เครื่องแต่งกายของผู้แสดงที่แสดงเป็นตัวลิง ประกอบด้วยส่วนประกอบของเครื่องแต่งกาย ดังภาพ

ช่างรำ-เครื่องแต่งตัวลิง