หม่อมครูต่วน  (ศุภลักษณ์)  ภัทรนาวิก

นางศุภลักษณ์  ภัทรนาวิก  ชื่อเดิม  ต่วน  เกิดวันพฤหัสบดีขึ้น ๑ ค่ำเดือน ๘  ปีมะแม ตรงกับวันที่ ๕ กรกฏาคม พ.ศ.  ๒๔๖๒ ณ บ้านเหนือ วัดทองธรรมชาติ อำเภอคลองสาน ฝั่งธนบุรี บิดาชื่อนายกลั่น ภัทรนาวิก ซึ่งเป็นบุตรพระยา ภักดีภัทรากร (จ๋อง ภัทรนาวิก) มารดาชื่อลำไย  เป็นชาวพระนครศรีอยุธยา

นางศุภลักษณ์ ภัทรนาวิก มีพี่น้องร่วมบิดา มารดา ๕ คน หม่อมครูต่วนมีความสนใจในด้านละครและเข้ารับการฝึกหัดตั้งแต่อายุ  ๙ ขวบ ฝึกหัดเป็นตัวนางโดยรับการฝึกหัดจากหม่อมวัน มารดาของพระยาวชิตชลธาร (ม.ล. เวศน์  กุญชร) หม่อมครูต่วน มีความพยายามในการฝึกฝนจนสามารถแสดงเป็นตัวนางได้อย่างดี และเป็นที่เมตตาปราณีของท่านเจ้าพระยาเทเวศน์ วงศ์วิวัฒน์มาก ต่อมาเมื่ออายุ ๑๖ ปี ก็ได้เป็นหม่อมของท่านเจ้าพระยาเทเวศน์ วงศ์วิวัฒน์

หม่อมต่วนรับบทบาทเป็นตัวนางเอกหลายเรื่อง  เคยแสดงถวายหน้าพระที่นั่ง  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ได้รับการฝึกหัดให้แสดงละครดึกดำบรรพ์ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัตติวงศ์  หม่อมต่วนมีความเชี่ยวชาญในบทบาทตัวนางเป็นอย่างดีเยี่ยมเคยแสดงมาแล้วแทบทุบทบาท ในสมัยรัชกาลที่ ๗  ได้มีการจัดตั้งกองมหรสพ ก็ได้รับมอบหน้าที่เป็นผู้ฝึกหัดละครดึกดำบรรพ์ตัวนาง  เมื่อมีการยุบกระทรวงวัง ก็ออกจากราชการ  แต่เมื่อมีการจัดตั้งโรงเรียนนาฏดุริยางคศาสตร์ (วิทยาลัยนาฏศิลป์ในปัจจุบัน)  กรมศิลปากร  หม่อมต่วนก็ได้ถูกเชิญให้เข้ามารับราชการครู  ตั้งแต่ พ.ศ.๒๔๗๘  ได้รับความเคารพรักจากบรรดาศิษย์มากมาย  จนได้รับการยกย่องด้วยความนับถือว่า  “หม่อมครูต่วน”

ต่อมาในสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ หม่อมครูต่วนได้เปลี่ยนชื่อเป็น  “ศุภลักษณ์”  เนื่องจากเคยรับบทเป็นนางศุภลักษณ์ในละครเรื่องอุณรุท  หม่อมครูต่วนถึงแก่กรรมเมื่อวันที่  ๑๙  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๙  สิริรวมอายุได้ ๗๓ ปี ๔ เดือน ๑๔ วัน