ประเภทของนาฏศิลป์ไทย

นาฏศิลป์ของไทย แบ่งออกตามลักษณะของรูปแบบการแสดง เป็นประเภทใหญ่ๆ ได้ 4 ประเภท คือ

โขน
ละคร
รำและระบำ
การแสดงพื้นเมือง