ครูจำเรียง  พุธประดับ

จำเรียง  พุธประดับ  เกิดเมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๕๙ ณ ตำบลท่าทราย อำเภอกระซง จังหวัดเพชรบุรี บิดาชื่อนายเปี่ยม มารดาชื่อนางเจิม จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนประจำจังหวัดเพชรบุรี เมื่อพ.ศ. ๒๔๗๓ ขณะนั้นอายุเพียง ๑๓ ขวบ ได้เห็นการฝึกหัดโขนหลวง ละครหลวง ณ เรือนไทยในวังสวนกุหลาบ  จนเกิดความสนใจในศิลปะประเภทนี้ ครูจำเรียงจึงขออนุญาตบิดามารดาเข้ารับการฝึกหัดละครโดยไม่ยอมศึกษาวิชาสามัญต่อไป

ครูจำเรียงได้เข้ารับราชการในกรมปี่พาทย์หลวง กระทรวงวัง และได้รับการคัดเลือกให้ฝึกหัดละครนาง โดยเป็นศิษย์ในความปกครองของเจ้าจอมมารดาสาย และคุณจุไร สุวรรณทัต เมื่อได้รับการฝึกหัดเป็นอย่างดีแล้ว  ครูจำเรียงก็ได้รับการคัดเลือกให้แสดงเป็นตัวนางทั้งละครในและละครนอก ต่อมาจึงได้รับโอกาสฝึกหัดนาฏศิลป์เพิ่มเติมโดยมีหม่อมครูต่วน ครูแปลก และแม่ครูอึ่ง เป็นครูผู้สอน จากนั้นก็ย้ายไปฝึกหัดต่อที่ท้ายวัง

ครูจำเรียงย้ายเข้ามารับราชการในกรมศิลปากรด้วยคำสั่งโอนโขนละครหลวงกรมพิณพาทย์หลวง  กระทรวงวัง  มาสังกัดกรมศิลปากร เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๘ ได้รับมอบหมายให้เป็นครูสอนวิชานาฏศิลป์ ละครและเป็นทั้งศิลปินผู้แสดง  เมื่ออายุครบเกษียณราชการ กรมศิลปากรจึงจ้างให้ท่ายรับราชการต่อ ในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญการสอนนาฏศิลป์ที่วิทยาลัยนาฏศิลป์ กรมศิลปากร พ.ศ. ๒๕๓๑ ได้รับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ พร้อมโล่เกียรติยศ พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้รับพระราชทานปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิตกิตติมาศักดิ์ (นาฏศิลป์ไทย) จากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

 

สิ่งที่นับว่าเป็นเกียรติสูงสุด แห่งชีวิตความเป็นครูคือการได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้ได้ถวายการสอนนาฏศิลป์ไทยแด่สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี

ครูจำเรียง พุธประดับ เสียชีวิตลงในวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ เวลา ๐๐.๕๘ น. สิริรวมอายุได้ ๘๕ปี  ๒ เดือน